Στη μονάδα Μοριακής Νευροανοσολογίας διενεργούνται: 1) τεχνικές ELISA, 2) Western Blot, 3) Immunoblot, 4) απομόνωσης και ποσοστικού προσδιορισμού DNA/mRNA, 5) ανοσοηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών, σε υλικό από περιφερικό αίμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών/πειραματοζώων και ιστούς πειραματοζώων. Επίσης στη μονάδα αυτή σε συνεργασία με την Μονάδα Κυτταροκαλλιεργειών γίνονται όλες οι μέθοδοι που απαιτούνται για την ανίχνευση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι της INF-β και του Natalizumab στους ορούς των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση και αγωγή με τα αντίστοιχα φάρμακα.

Η μονάδα ανοσοβιολογίας αποτελείται από:

α) Τροφοδοτικό (Life Tech, ST606T)

β) Συσκευή ηλεκτροφόρησης και transfer (BIORAD) για Western Blot,

γ) ELISA Reader (LAMBDA E της MWG-BIOTECH)

δ) Πλυστικό ELISA (MultiWash II Microplate Washer)

ε) Ανακινητήρας Vortexmixer

στ) Ψυχόμενη φυγόκεντρο (SV8 R Firlabo)

ζ) Ψυχόμενη φυγόκεντρο (Heraeus biofuge 15R)

η) Μικροφυγόκεντρο (Costar)

θ) Φυγόκεντρος (Centric 160)

ι) Τροφοδοτικό Ηλεκτροφόρησης (BioRad Power Pac)

ια) Επίπεδος αναδευτήρας

ιβ) Μονάδα real-time PCR της BioRaD (IQ5 Multicolor)

ιγ) Corning 308 pHmeter

ιδ) Επίπεδος ανακινητήρας

ιε) Thermocycler (TECHNE PROGENE)

ιστ) Καταψύκτης –80οC (RUA)

ιζ) Καταψύκτης -80 οC (Forma -86C ULT Freezer, Thermo Electron Corp.)

ιη) Καταψύκτης –30οC (IZOLA)

ιθ) Συσκευή ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ΕΝΥ (Helena Laboratories)

κ) Συσκευή παραγωγής μονοαπεσταγμένου ύδατος (GFL 2001/2)

κα) Συσκευή παραγωγής δισαπεσταγμένου ύδατος (Hamilton)

κβ) Αυτόματες πιπέττες, μικροπιπέττες, οχτακάναλες πιπέττες

κγ) Ηλεκτρικό Strippetor της Costar

κδ) Μικρή φυάλη υγρού αζώτου

κε) Μεγάλη φυάλη υγρού αζώτου

κστ) Απλό ψυγείο με συντήρηση και κατάψυξη

κζ) Κλίβανος αποστείρωσης (Memmert)

κη) Κρυοστάτης (SLEE cryostat, εταιρείας MTC)

κθ) Κυκλοποιητής PCR (TechneProgene)