Στη μονάδα κυτταροκαλλιεργειών διενεργούνται απομόνωση και καλλιέργεια: 1) λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος ασθενών, 2) λεμφοκυττάρων από λεμφαδένες και σπλήνα πειραματοζώων, 3) κυτταρικών σειρών του ΚΝΣ πειραματοζώων και 4) στρωματικών κυττάρων του μυελού των οστών πειραματοζώων.

Η μονάδα αυτή είναι λειτουργικά συνδεδεμένη με τις λοιπές και επιπλέον περιλαμβάνει:

α) Δύο (2) επωαστικούς κλιβάνους CO2 (RS Biotech, Galaxy R CO2 incubator και Forma schientific, Μοdel 311)

β) Θάλαμο νηματικής ροής (FASTER BHA-48-M)

γ) Καταψύκτης -20ºC (Candy, Freezer CTV110 Class N)

δ) Κλίβανος (Binder, Schutzart FD53#04-60166)

ε) Συσκευή απομόνωσης-διαχωρισμού κυττάρων προς καλλιέργεια

στ) Επωαστικός κλίβανος με επίπεδο

ανακινητήρα (Edmund Buhler  SM30)

ζ) Ανάστροφο Μικροσκόπιο

η) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kodak DC290.

θ) μηχανή παραγωγής τριμμένου πάγου (Fiocchetti)

ι) Συσκευή αναρρόφησης (Clements)

ια) Ηλεκτρικός αποστειρωτήρας (Keller, Steri 250)

ιβ) Ηλεκτρικό Strippetor της Costar

ιγ) Δίσκοι μεταφοράς φλασκών κυτταροκαλλιεργειών

ιδ) Επιτραπέζιο πεχάμετρο (Hanna, HI8417)

ιε) Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας (Velt Schientifica, ARE)

ιστ) Υδατόλουτρο (Schutzart, WB10 Schutzart DIN 40050-IP20)

ιζ) Φούρνος μικροκυμάτων (Perla)

ιη) Ανακινητήρας (Grand Boekel, VSR23)

ιθ) Αυτόκαυστο (Prestige Medical, 2100 classic)

κ) Δύο (2) απλά ψυγεία με απλή ψύξη (4ºC) και κατάψυξη

κα) Φορητός λάμπτήρας UV (Kruss)

κβ) Microplate reader Vmax (Hellamco) με συνοδά φίλτρα microplate reader 540nm και ειδικό πρόγραμμα ανάγνωσης για Η/Υ (Software Vmax microplate reader)

κγ) Επίπεδος ανακινητήρας για ELISA (IKA-WERKE, MTS 2/4 digital)

κδ) Αυτόματο πλυστικό ELISA plate (Biotek, ELx405)