Όλα τα Ερευνητικά Προγράμματα/Χρηματοδοτήσεις του Εργαστηρίου ενεργοποιούνται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ και περιλαμβάνουν:

 • Πολυκεντρικές κλινικές μελέτες, μέσω της Β’ Νευρολογικής Κλινικής και του Ειδικού Ιατρείου Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και συναφών νοσημάτων
 • Χορηγίες Φαρμακευτικών Εταιρειών και Κοινωφελών Ιδρυμάτων
 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Για περισσότερες λεπτομέριες σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου κατά κατηγορία, αναφερθείτε στην λίστα αριστερά της σελίδας.

Ακολουθεί σύντομη αναφορά των επιμέρους τρέχοντων και ολοκληρωθέντων Προγραμμάτων.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου με μισθούς μελών και αναλώσιμα. Οι χορηγίες υποστηρίζουν την αγορά νέου Εξοπλισμού.

 1. Πολυκεντρική, μελέτη επέκτασης τυφλής δοσολογίας για τον προσδιορισμό της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 2 δόσεων μονοθεραπείας με BG00012, σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (109MS303). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 85615).

 2. Μελέτη TOP: Πρόγραμμα Παρατήρησης του TYSABRI (ΙΜΑ-06-02). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 84811). Έγινε αλλαγή της ονομασίας της μελέτης σε “TOPICS”.

 3. COPTIMIZE MS-GA-401 «Μία διετής, μη επεμβατική, παγκόσμια, βασισμένη στο διαδίκτυο έρευνα παρατήρησης σε ασθενείς στους οποίους έχει διαγνωσθεί υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα κατά πλάκας σκλήρυνση και οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο άλλαξαν από οποιαδήποτε τροποποιητική αγωγή της νόσου σε οξική γκλατιραμέρη (Copaxone). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 86702).

 4. Πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων μονοθεραπείας για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της Δακλιζουμάμπης Εντατικής Διαδικασίας Παραγωγής (DAC HYP – Daclizumab high yield process) έναντι του AVONEX (ιντερφερόνη β-1α), σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (DECIDE 205MS301). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 88007).

 5. Μη παρεμβατική, μελέτη παρατήρησης σχετικά με τους δημογραφικούς κοινωνικοοικονομικούς και κλινικούς παράγοντες που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας που βρίσκονται σε θεραπεία με EXTAVIA (ιντερφερόνη βήτα 1β). Μελέτη FIGHT. Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 87717).

 6. Μεταβολές των συνάψεων μετά από Μεταμόσχευση Προγονικών Κυττάρων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στην Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα. Συσχετική Μικροσκοπική Μελέτη με Συνεστιακό και Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο και Ανάλυση Τρισδιάστατων Εικόνων. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Πρόγραμμα Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας. (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 84673).

 7. Κινητική των μορίων προσκόλησης των λεμφοκυττάρων στην πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα. Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 85273).

 8. Μόρια αξονικής αναγέννησης στην πειραματική πολλαπλή σκλήρυνση. Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 86996).

 9. Μοριακή αξονικής εκφύλισης στο πειραματικό μοντέλο της πολλαπλής σκλήρυνσης. Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 87283).

 10. Προσαρμογή των πρόδρομων μορφών νευρικών κυττάρων μετά από μεταμόσχευσή τους στην πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα. Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 87866)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Από τα αποτελέσματα των παρακάτω Ερευνητικών Προγραμμάτων έχουν προκύψει δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε Διεθνή περιοδικα και ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια.

 1. EDMUS – European Database for Multiple Sclerosis. European Concerted Action μαζί με άλλα 10 κέντρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Projectleader: Prof. C. Confavreaux, France).
 2. PRESTISMUS – Predictive estimates in Multiple Sclerosis. European Concerted Action μαζί με άλλα 11 κέντρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Projectleader: Prof. C. Confavreaux, France).
 3. MARCH – Multiple Sclerosis and Rehabilitation, Care and Health Services Research in Europe. European Concerted Action μαζί με άλλα 13 κέντρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Projectleader: Prof. Dr. Ketelaer, Belgium).
 4. REMOC – Rehabilitation in Multiple Sclerosis. Outcome measurement and Cost-effectiveness με άλλες 14 Ευρωπαϊκές χώρες (Projectleader: Prof. Dr. Ketelaer, Belgium).
 5. Hydrolytic Enzymes in Multiple Sclerosis Treatment μαζί με άλλα κέντρα από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Πολυκεντρική Ευρωπαϊκή μελέτη της θεραπείας της Σκλήρυνσης κατά πλάκας με Λινομίδη. Η μελέτη αυτή διεκόπη λόγω καρδιοτοξικότητας του φαρμάκου.
 7. GAMES – Πολυκεντρική Πανευρωπαϊκή μελέτη για τη Γενετική στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας. (Projectleader: Prof. A. Compston, Cambridge UK).
 8. Μεταμόσχευση στελεχιαίων εμβρυϊκών προγονικών κυττάρων του Κεντρικού Νευρικού συστήματος σε πειραματικό μοντέλο της Σκλήρυνσης κατά πλάκας, ΓΓΕΤ: 01ΕΔ244/ Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 10084.
 9. Εντοπισμός εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι βιολογικών μορίων (ιντερφερόνη-β, ερυθροποιητίνη) που χρησιμοποιούνται στην κλινική θεραπευτική, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 21580.
 10. Χρονική ακολουθία της φλεγμονής και της αξονοπάθειας στην Πειραματική Αλλεργική Εγκεφαλομυελίτιδα, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 21581.
 11. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-Ι: μετανάστευση και διαφοροποίηση των στρωματικών κυττάρων (stromal cells) του μυελού των οστών μετά από μεταμόσχευση σε πειραματικό μοντέλο πολλαπλής σκλήρυνσης, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 21966.
 12. Διεύρυνση του πληθυσμού ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων και της έκφρασης BDNF σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 22005.
 13. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΙΙ: μετανάστευση και διαφοροποίηση των στρωματικών κυττάρων (stromal cells) του μυελού των οστών μετά από μεταμόσχευση σε πειραματικό μοντέλο εστιακής εγκεφαλικής ισχαιμίας, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 81021
 14. Πολυκεντρική μελέτη της αλληλοδιάδοχης θεραπείας της Σκλήρυνσης κατά πλάκας με υψηλή δόση INF-β (OITIMS). Η μελέτη αυτή έχει ως επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Γρηγοριάδη και διεξάγεται σε 10 κέντρα της χώρας μας. Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
 15. Ο ρόλος της γλοίας στο πειραματικό μοντέλο της νόσου της Parkinson. Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 81883.
 16. Διεθνής τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ-β σε ασθενείς με ΣΚΠ με εξάρσεις η οποία συγκρίνει για μία περίοδο θεραπείας 104 εβδομάδων (BEYOND). Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.: 80105.
 17. Χορηγία Μποδοσάκειου 2011 για τον εξοπολισμό του Εργαστηρίου με σύστημα Flow Cytometry Analysis System (FACS analysis). Το σύστημα έχει εξοπλίσει τη Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής του Εργαστηρίου.
 18. Χορηγία Μποδοσάκειου 2007 για τον εξοπολισμό του Εργαστηρίου με σύστημα Ροομετρίας με Laser Doppler (LDF) και αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε μικρά πειραματόζωα. Το σύστημα έχει εξοπλίσει τη Μονάδα Πειραματικού Αγγειακού Εγκεφαλικού του Εργαστηρίου.
 19. 19)  Χορηγία Μποδοσάκειου 2005 για τον εξοπολισμό του Εργαστηρίου με σύστημα ανάστροφου Μικροσκοπίου ως μέρος συστήματος Συνεστιακής Μικροσκοπίας. Το σύστημα έχει εξοπλίσει τη Μονάδα Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου.
 20. Χορηγία Μποδοσάκειου 2001 για τον εξοπολισμό του Εργαστηρίου με σύστημα Μικροσκοπίου οπτικό και φθορισμού. Το σύστημα έχει εξοπλίσει τη Μονάδα Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου.
 21. Χορηγία Εμπειρίκειου 2005 για τον εξοπολισμό του Εργαστηρίου με σύστημα μηχανικής υποστήριξης αναπνοής για μικρά πειραματόζωα. Το σύστημα έχει εξοπλίσει τη Μονάδα Πειραματικού Αγγειακού Εγκεφαλικού του Εργαστηρίου.
 22. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007: αγορά αναισθητικού μηχανήματος για μικρά πειραματόζωα με εξαερωτήρα αλοθανίου.
 23. Πολυκεντρική μελέτη για τη δράση της ιντερφερόνης β – 1b (BETAFERON) πρώιμα σε μονοσυμπτωματική πολλαπλή σκλήρυνση (BEST). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης.
 24. Τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σύγκρισης 2 δόσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του από του στόματος BG00012 σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-υφέσιμη Πολλαπλή Σκλήρυνση (DEFINE, 109MS301). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: 83059).
 25. Μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της τεριφλουνομίδης και της ιντερφερόνης β-1α σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα Σκλήρυνση κατά Πλάκας (TENERE, EFC10891). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης.
 26. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, τυφλή για τον αξιολογητή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση του οφέλους της εναλλαγής θεραπείας (από οξική γλατιραμέρη ή ιντερφερόνη β-1α) σε ναταλιζουμάμπη,  σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (SURPASS 101MS325). Κυρίως ερευνητής: Νικόλαος Γρηγοριάδης (κωδικός έργου στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ: εκκρεμεί). Η μελέτη διακόπηκε πρώιμα από την BIOGEN σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω μη ικανοποιητικής ενσωμάτωσης ασθενών.