Η προμήθεια των πειραματοζώων γίνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Η μονάδα είναι πιστοποιημένη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και καταχωρημένη με τον κωδικό “EL 54 BIO29”.

Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις της μονάδας περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Επιπλέον, η σχετική Νομοθεσία και οι οδηγίες της Ε.Ε. για τα πειράματα σε ζώα μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

Δύναται να φιλοξενήσει μύες και επίμυες (wild-type ή διαγονιδιακούς) καθώς και πειραματόζωα που απαιτούν περιβάλλον ελεύθερο παθογόνων.

Επίσης δύναται να υποστηρίξει πειράματα με μολυσματικούς παράγοντες όπως η νόσος PRION.

Η πρόσβαση στην Μονάδα γίνεται με ηλεκτρονικό σύστημα ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος.